De belangrijkste voorwaarden waar u in ieder geval aan moet voldoen om kwijtschelding te krijgen:

 • u heeft een inkomen op of rond bijstandsniveau
 • u heeft weinig of helemaal geen vermogen, spaargeld bijvoorbeeld
 • u vraagt kwijtschelding aan binnen 3 maanden nadat u de aanslag heeft betaald.

Verder van belang – alles wat meetelt bij onze beslissing:

 • de samenstelling van uw huishouden (alleenstaand, samenwonend, kinderen)
 • uw leeftijd
 • de huur die u maandelijks betaalt
 • premie zorgverzekering die u moet betalen
 • toeslagen van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag)
 • voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst
 • saldo op uw bankrekening of spaarrekening
 • bezit van een auto of motor, de geschatte waarde
 • als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hanteren de waterschappen andere normen dan de gemeente. Dat kan betekenen dat u wel (deels) kwijtschelding krijgt voor de gemeentelijke belasting en wij uw aanvraag voor de waterschapsbelasting moeten afwijzen.

U heeft in ieder geval geen recht op kwijtschelding, als:

 • u een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld;
 • u een auto heeft die op dit moment meer dan € 2.269 waard is, behalve als die auto voor u absoluut onmisbaar is voor uw werk of in verband met invaliditeit;
 • het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus een maand huur en een maand ziektekostenpremie.

Alle precieze voorwaarden leest u binnenkort in het document voorwaarden en regels.
In het document Kwijtscheldingsnormen 2017 vindt u een overzicht van de normen voor inkomen en voor vermogen voor het jaar 2017.

Gedeeltelijke kwijtschelding of volledige kwijtschelding mogelijk?*

Afvalstoffenheffing: gedeeltelijk
Hondenbelasting: gedeeltelijk
Zuiveringsheffing: volledig
Watersysteemheffing: volledig
Kosten huwelijk (leges): volledig
Kosten parkeerkaart: volledig
Kosten parkeerkaart gehandicapten: volledig
Kosten aanvraag huisbezoek ID-kaart: volledig

* Dit geldt voor de aanslagen die u ontvangt van het Noordelijk Belastingkantoor. Voor aanslagen die u van de gemeente krijgt, gelden soms andere regels. Wilt u weten voor welke gemeentelijke aanslagen u kwijtschelding kunt aanvragen? Die informatie vindt u op de website van de betreffende gemeente.

Geen kwijtschelding mogelijk

Voor de ‘watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd’ is kwijtschelding nooit mogelijk.
We zien deze heffing namelijk als vermogen: u bezit een woning, een gebouw of een stuk grond.
U kunt wel om een betalingsregeling vragen voor deze belasting.