Woningeigenaren in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 2020 gecompenseerd worden voor de waardedaling van hun woning. De compensatie wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het belastingjaar 2020 (waardepeildatum 1 januari 2019). Het Noordelijk Belastingkantoor voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten Groningen en Eemsdelta. Het Noordelijk Belastingkantoor is géén partij in deze regeling van het Rijk. De uitvoering doet het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). 

Waardedalingsregeling en WOZ-waarde
In het laatste kwartaal van 2020 is het IMG begonnen met de uitvoering van de waardedalingsregeling. Eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied kunnen een vergoeding ontvangen voor de achterblijvende waardeontwikkeling van hun woningen. Voor de vaststelling van deze vergoeding (compensatie) gaat het IMG uit van de WOZ-waarde voor woningen van 2020 (peildatum 1 januari 2019). De waardedalingsregeling is een regeling van het IMG. Voor vragen kunt u contact opnemen met het IMG.


Vaststellen WOZ-waarde

Het Noordelijk Belastingkantoor stelt ieder jaar de WOZ-waarde vast voor alle WOZ-objecten in de gemeenten Groningen en Eemsdelta. Elk jaar beoordelen wij de WOZ-waarde opnieuw. Wij kijken niet naar de WOZ-waarde van het jaar daarvoor. Ook in het aardbevingsgebied is een stijging te zien in de waarde van woningen ten opzichte van vorig jaar door alle ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

Dit betekent dat de WOZ-waarde van woningen van het belastingjaar 2022 (peildatum 1 januari 2021) over het algemeen hoger ligt dan de WOZ-waarde van het vorige belastingjaar 2021 (peildatum 1 januari 2020) en dat de WOZ-waarde van belastingjaar 2021 hoger ligt dan WOZ-waarde van het belastingjaar 2020 (peildatum 1 januari 2019).

Bezwaar maken
Heeft u de WOZ waarde van 2021 ontvangen en vindt u nu dat uw WOZ-waarde van 2020 te laag is? En wilt u nu bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde van 2020? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van 2020, maar de termijn dat u bezwaar kunt maken is al verstreken. Wanneer u toch bezwaar maakt is uw bezwaar niet-ontvankelijk. Voor de volledigheid beoordelen wij het wel ambtshalve. Dit betekent dat wij vanuit onszelf toch de WOZ-waarde controleren. Op grond van artikel 2 Uitvoeringsbesluit wet WOZ kunnen wij, onder bepaalde voorwaarden, alleen ambtshalve de WOZ-waarde verlagen en niet verhogen. Een bezwaar met het verzoek om de WOZ-waarde van 2020 te verhogen wordt daarom ook afgewezen.

Bedrijfs- of gecombineerde panden
Vanaf 1 juli 2021 kunt u ook een aanvraag indienen voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder woonbestemming in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam. Informatie hierover kunt u vinden op: schadedoormijnbouw.nl

Het IMG onderscheidt 2 situaties:

  1. Heeft u een bedrijfspand of ander gebouw zonder woonbestemming verkocht en staat dat gebouw in de voormalige gemeente Loppersum of Appingedam. U kunt een aanvraag doen. Heeft u een verkocht bedrijfspand in een andere gemeente? Dan opent de regeling voor u op een later moment. Deze datum is nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u kijken op: schadedoormijnbouw.nl. Voldoet uw situatie aan de voorwaarden van de regeling van het IMG? Dan komen er in opdracht van het IMG twee taxateurs bij u langs om de eventuele waardedaling van het gebouw vast te stellen.
  1. Bezit u een gebouw of perceel waar wonen en werken is gecombineerd? Zoals een winkel met een woning erboven of een agrarisch bedrijf. Dan kunt u mogelijk een vergoeding ontvangen voor het hele gebouw, perceel of alleen voor het woongedeelte. Om de aanvraag voor het woongedeelte te kunnen afhandelen moet het IMG beoordelen hoe de verhouding is tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte. Dit doet het IMG aan de hand van WOZ-taxatierapporten of leveringsaktes. Alleen inwoners van de gemeente Midden-Groningen moeten een WOZ-taxatierapport opvragen via hun gemeente. Dit is gratis. Inwoners van andere gemeenten hoeven dat niet te doen. Het IMG ontvangt het WOZ-taxatierapport rechtstreeks van uw gemeente of het Noordelijk Belastingkantoor.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de compensatieregeling? Ga naar: Instituut Mijnbouwschade Groningen of bel: 0800 4444 111.