Vergaderstukken bestuursvergadering 3 december 2018

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2.  Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen vorige vergadering

4. Managementletter

5. Forecast 2019

6. Derde kwartaalrapportages 2018 – belastingopbrengsten

7. Derde kwartaalrapportages 2018 – exploitatie

8. Wijziging/Aanpassing SLA Noordelijk Belastingkantoor

9. Personeelsregelingen Integriteit Noordelijk Belastingkantoor

10. Inrichten Georganiseerd Overleg (GO) Noordelijk Belastingkantoor

12. Bestuurlijke Voortgangsrapportage Noordelijk Belastingkantoor

13. Voortgangsrapportage project herindeling GHTB binnen Noordelijke Belastingkantoor

14. Rondvraag en W.V.T.T.K.

15. Afsluiting

Besluitenlijst