Vergaderstukken bestuursvergadering 28 oktober 2019.

1. Opening en vaststellen agenda

1 Agenda 28 oktober 2019

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3.  Notulen 23 april en 3 juni 2019

3 Verslag 26 augustus 2019 – bestuur Noordelijk Belastingkantoor

3 Verslag 23 september 2019 – bestuur Noordelijk Belastingkantoor (mondeling)

4. Derde kwartaalrapportage 2019 Exploitatie – Noordelijk Belastingkantoor

4.0 Bestuursvoorstel – Derde kwartaalrapportage 2019 exploitatie -NoordelijkBelastingkantoor

4.1 Derde kwartaalrapportage 2019 exploitatie – Noordelijk Belastingkantoor

5. Memo – Behandeling begrotingswijziging 2019 en begroting 2020

5 Memo – Behandeling begrotingswijziging 2019 en begroting 2020

6. Maandrapportage Noordelijk Belastingkantoor

6 Oplegger Maandrapportage Noordelijk Belastingkantoor – september 2019

6.1 Maandrapportage september

6.2 Samenvatting Maandrapportage Noordelijk Belastingkantoor – september 2019

9. Vergadercyclus

9 Vergaderschema Noordelijk Belastingkantoor 2020

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

11. Afsluiting