Vergaderstukken bestuursvergadering Noordelijk Belastingkantoor 26 augustus 2019

 

Agenda

 

1. Opening en vaststellen agenda

1 agenda bestuursvergadering 26-08-2019

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3.  Notulen 11 juli 2019

3 Verslag 11-07-2019 bestuursvergadering Noordelijk Belastingkantoor

4. Begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023

4.1 Bestuursvoorstel begrotingswijziging 2019

4.2 Begrotingswijziging 2019

4.3 Bestuursvoorstel begroting 2020

4.4 Begroting 2020

5. Samenvatting rapport Berenschot en samenvatting rapport Second Opinion

5.0 Bestuurlijke oplegger inzake de bestuurlijke samenvattingen

5.1 Bestuurlijke samenvatting oorzaak-gevolg analyse Berenschot

5.2 Bestuurlijke samenvatting rapportage second opinion

6. Derde voortgangsrapportage uitvoering plan van aanpak VKA adviezen

6 Derde Voortgangsrapportage Plan van Aanpak VKA

7. Vergadercyclus

7 Vergadercyclus 26-08-2019

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.

9. Afsluiting