Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

Agenda Bestuursvergadering 25 maart 2019

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Tijdpad bestuurlijke stukken 25 maart 2019

3. Concept notulen vorige vergadering 14-02-2019

Verslag 14-02-2019 bestuur Noordelijk Belastingkantoor

4. Bespreking actualiteit

5. Rondvraag en w.v.t.t.k.

6. Afsluiting