Vergaderstukken bestuursvergadering 2 oktober 2018

 

Agenda

 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen vorige vergadering

4. Eindafrekening incidentele kosten businesscase Noordelijk Belastingkantoor

5. Voorstel vervolg Bestuurdersbulletin 2019 en vervolg

6. Tweede kwartaalrapportages Belastingopbrengsten

7. Tweede kwartaalrapportage Exploitatie

8. Actuele stand van zaken/voortgang invlechting Haren

9. Actuele stand van zaken/voortgang Noordelijk Belastingkantoor

10. P&C Cyclus 2019

11. Rondvraag en W.V.T.T.K.

12. Afsluiting