Op tijd bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken, dien uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum op de aanslag bij ons in.
Als u uw bezwaar niet binnen die termijn indient, is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Uw bezwaar nemen we wel ambtshalve in behandeling. U kunt bij een ambtshalve uitspraak niet meer in beroep gaan tegen onze uitspraak. U kunt wél in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

Hoe werkt het?

U heeft de keus uit drie mogelijkheden.

 1. U maakt – bij voorkeur online bezwaar. 
Log in bij MijnNoordelijkbelastingkantoor met DigiD.
 Op de inlogpagina staat ook hoe u een DigiD kunt aanvragen.
 2. U maakt bezwaar via het contactformulier op onze website.
 3. U stuurt ons een brief. Het postadres is:
  Noordelijk Belastingkantoor
  Postbus 88
  9700 AB Groningen

Wat moet er in uw brief staan:

 • het nummer van de aanslag waar uw bezwaar over gaat dat is het aanslagnummer of beschikkingsnummer
 • uw naam en adres
 • de datum
 • waarom u bezwaar maakt (uw motivatie)
 • Heeft u bewijsstukken die aantonen dat u gelijk hebt, zoals een taxatierapport van een makelaar? Stuur ze mee!
 We kunnen het bezwaar dan sneller en beter behandelen.
 • Wilt u eerst nog een gesprek om zelf uw verhaal toe te komen lichten? Geef dat dan ook aan.

Waar mag u op rekenen?

U krijgt binnen vijf dagen een bevestiging dat wij uw brief hebben ontvangen. Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u een brief met onze beslissing.

Voor de waterschapsbelastingen geldt:

U ontvangt ons besluit binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Als u uw bezwaar te laat heeft ingediend, krijgt u ons besluit binnen 12 weken nadat wij het bezwaarschrift hebben ontvangen.

Voor de gemeentelijke belastingen geldt:

U ontvangt voor het einde van het jaar ons besluit op uw bezwaarschrift. Dit is alleen anders als u uw bezwaar na 15 november heeft ingediend. Dan krijgt u onze uitspraak binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn. Wij hebben wel de mogelijkheid om de termijn dan te verlengen, met maximaal zes weken.

Niet eens met onze beslissing?

U kunt in beroep gaan bij de rechter. Hoe en waar u dat moet doen, staat duidelijk in de brief met onze beslissing.
Dit kan alleen als u uw bezwaar binnen de termijn van zes weken heeft ingediend. U kunt dan nog wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

WOZ, OZB en watersysteemheffing

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking vatten wij ook op als een bezwaar tegen de OZB-aanslag en de aanslag Watersysteemheffing gebouwd. Andersom geldt hetzelfde: een bezwaar tegen de aanslagen OZB en Watersysteemheffing gebouwd vatten wij ook op als een bezwaar tegen de WOZ-beschikking.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag of de aanslagregel waar uw bezwaar over gaat. De rest moet u wel binnen de termijn betalen. Doet u dat niet, dan vervalt het uitstel van betaling voor de aanslagregel van uw bezwaar.

Als u betaalt met automatische incasso, passen wij de termijnbedragen aan. Als blijkt dat u gelijk heeft met uw bezwaar en u heeft wel betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag van ons terug.

Goed om te weten

Er zijn commerciële bureaus* die aanbieden bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Het bezwaar willen ze graag voor u verzorgen.

Ze doen dat vaak ‘gratis’ – dat wil zeggen: op basis van ‘no-cure-no-pay’. Met andere woorden: als het niet lukt, betaalt u niks. Echt gratis is het niet. Al bij de kleinste aanpassing van uw aanslag moeten wij de proceskosten betalen. Dit doen we uiteindelijk met belastinggeld (dus geld van de gemeenschap) dat volgens ons ook beter besteed kan worden.
 Het gaat om veel geld. Er worden veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken.

Dat zit zo: als een bezwaarschrift gegrond is, zijn wij wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen. Deze kan flink oplopen en staat niet in verhouding met het voordeel (vermindering van de aanslag) dat het u als belastingplichtige oplevert. We hebben daarom liever dat u zich rechtstreeks bij ons meldt als u vindt dat er iets niet juist is op uw aanslag.

* We doelen hierbij niet op de bureaus die mensen ondersteunen als ze niet zelfstandig in staat zijn om bezwaar te maken.

Een voorbeeld

De vergoeding 2017 voor het indienen van een bezwaarschrift is € 246, de vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting is € 246 en de vergoeding voor het indienen van een taxatierapport is € 242. De totale proceskostenvergoeding kan dus oplopen tot € 734 per bezwaarschrift.

Als we bij wijze van voorbeeld uitgaan van een OZB-tarief voor eigenaren van woningen van 0,17% van de WOZ-waarde, dan levert iedere € 1.000 waarmee de WOZ-waarde wordt verlaagd u als belastingplichtige een vermindering van de aanslag op van € 1,70. Dit staat in schril contrast met de proceskostenvergoeding die de commerciële bureaus ontvangen.

Een bezwaar dat u zelf indient, behandelen wij op dezelfde manier als een bezwaar dat een commercieel bureau indient. Het kost u nooit geld.