Voert u al uw afvalwater af op het gemeentelijk riool, dan betaalt u zuiveringsheffing. U betaalt ook zuiveringsheffing als u afvalwater vanuit een zuiveringsinstallatie afvoert op het gemeentelijk riool. Het is een belasting die huishoudens en bedrijven betalen.

Het vuile water dat u afvoert via het riool mag niet rechtstreeks in de natuur terecht komen en gaat daarom eerst naar een installatie om het schoon te maken. Het gaat daarbij om afvalstoffen als zeep (van de afwas, de was doen en douchen), maar ook grof vuil en zand en afvalwater van het productieproces in bedrijfsruimten.

Door de zuiveringsheffing betaalt iedereen mee om het eigen afvalwater weer schoon te krijgen. Zo kunnen de waterschappen het veel schonere water dat uit de zuiveringsinstallaties komt weer veilig lozen op het oppervlaktewater in de natuur: sloten, plassen, meren.

Voert u uw afvalwater niet af op het riool, maar loost u rechtstreeks op oppervlaktewater? Dan betaalt u geen zuiveringsheffing maar verontreinigingsheffing.

Zo berekenen we uw aanslag

Woningen

Voor de berekening gaan we uit van een gemiddelde per jaar. Met andere woorden: we gaan uit van de gemiddelde hoeveelheid afvalstoffen die iemand jaarlijks met het water wegspoelt, het rioolsysteem in. De hoeveelheid geven we aan met de afkorting v.e. Dat staat voor vervuilingseenheid.

Er zijn twee tarieven: een voor eenpersoonshuishoudens en een voor meerpersoonshuishoudens.

  • Woont u alleen, dan betaalt u 1 v.e.
  • Woont u met twee of meer personen op een adres, dan bent u een meerpersoonshuishouden. U betaalt dan 3 vervuilingseenheden.
    Waarom altijd 3? Dit komt omdat er landelijk twee vaste aantallen bepaald zijn: 1 en 3. Dit is wettelijk vastgelegd.

Bij het tellen gaan we uit van de gegevens die we van uw gemeente krijgen. Die staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Peildatum is telkens 1 januari. Verandert er iets in de loop van het jaar en gaat u van eenpersoonshuishouden naar meerpersoonshuishouden of andersom, dan maakt dat niet uit.

U krijgt een aanslag voor het hele jaar. Pas in het volgende belastingjaar kijken we – ook weer op 1 januari – hoeveel personen er op een adres staan ingeschreven bij de gemeente. Als het nodig is, passen we de nieuwe aanslag dan aan.

Uitzondering IBA

IBA is de afkorting van Individuele Behandeling Afvalwater. Een IBA is een mini-zuiveringsinstallatie. De IBA’s zijn ingedeeld in verschillende klassen, gerangschikt naar zuiveringsrendement. Een IBA klasse I is de minimale voorziening en is een septic tank met een inhoud van 6 m3. Het zuiveringsrendement bedraagt ongeveer 30%. De IBA klasse II levert een rendement van ongeveer 80% en een IBA klasse III komt tot ruim 90% rendement. Als u een  gecertificeerde IBA II of III in eigen beheer heeft, kunt u een verzoek indienen voor 1 vervuilingseenheid. Is de IBA II of III in beheer bij de gemeente of waterschap dan is geen vermindering naar 1 v.e. mogelijk.

Bedrijven

Er zijn twee manieren om de vervuilingseenheden bij bedrijven vast te stellen:

  1. daadwerkelijk meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater > dit zijn de meetbedrijven
  2. het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water toepassen > dit zijn de tabelbedrijven.

Meetbedrijven

Aan meetbedrijven is een zogenoemde meetbeschikking verleend. Daarin is de wijze van onderzoek beschreven. De kosten van de onderzoeken zijn voor het meetbedrijf. De resultaten van het onderzoek zijn een maat voor de hoogte van het aantal vervuilingseenheden per jaar.

Tabelbedrijven

Verreweg de meeste bedrijven zijn tabelbedrijven. Hierbij kijken we naar de bedrijfscategorie of vastgestelde vervuilingswaarde per m³ ingenomen water. Dat laatste hebben we door onderzoek vastgesteld en het bedrijf ontvangt daarvan een zogenoemde beschikking. Vervolgens zijn de uitkomsten gekoppeld aan één van de 15 waterklassen uit de Tabel afvalwatercoefficienten. 

Bekijk tarieven >

Berekening

Voor de berekening van de aanslag gebruiken wij een klasse. Wij delen u in een klasse in op basis van het soort afvalwater dat u loost. Loost u alleen huishoudelijk afvalwater, dan bent u ingedeeld in klasse 8.

De aanslag stellen wij vast door uw waterverbruik op jaarbasis te vermenigvuldigen met de afvalwatercoëfficiënt 0,023. Bijvoorbeeld: 500 m3 waterverbruik x 0,023 = 11,5 vervuilingseenheden.

Let op: het waterverbruik op jaarbasis kan afwijken van het waterverbruik op uw afrekennota van het waterbedrijf. Dit komt omdat de afrekennota vaak niet exact over een jaar gaat.