Het tarief dat u betaalt als eigenaar van een natuurterrein. Hoeveel u betaalt, hangt af van de oppervlakte van het terrein. Natuur is een aparte categorie voor de waterschapsbelasting. De Waterschapswet bepaalt dat grond met een natuurfunctie binnen een afzonderlijke belastingsoort valt: de watersysteemheffing natuur. Wat allemaal precies onder het begrip natuur valt is moeilijk in een paar zinnen uit te leggen. Er zijn uitzonderingen.

Waterschapswet

De Waterschapswet geeft de volgende definitie van het begrip natuur: Ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur.

Natuur

Het gaat om ongebouwde onroerende zaken. Eigenaren van gebouwen die in een natuurterrein liggen, krijgen gewoon de aanslag watersysteemheffing gebouwd. De inrichting van het terrein als natuur alleen is niet voldoende om onder het begrip natuur te vallen: een verwilderd perceel grond is geen natuur. Het beheer alleen is ook niet voldoende: door natuurbeheerder verpachte grond die agrarisch wordt gebruikt is dus geen natuur.

Als de agrarische of recreatieve functie voorop staat is geen sprake van natuur. Als de functie van natuur voorop staat mag het daarnaast wel voor bijvoorbeeld recreatie of militair oefenterrein gebruikt worden.

Bossen

Volgens de wet vallen alle bossen die groter zijn dan 1 hectare ook onder de definitie van natuur. Dat mag ook een productiebos zijn. Geen bos is onder andere: houtopstanden binnen bebouwde kom, eenrijige beplantingen langs landbouwgrond, kwekerijen, kerstboomvelden, woongebieden, wegbeplantingen, beboste delen parken, niet in bos gelegen boomkwekerijen, in bos gelegen recreatieterreinen en campings.

Open water

Ook open water (meren) met een oppervlakte groter dan 1 hectare valt onder de definitie natuur. Deze wateren moeten een ‘open en weids karakter’ hebben. Sloten en watergangen vallen hier niet onder, een vaarweg ook niet. Als een meer onderdeel is van een natuurgebied dan hoeft de oppervlakte niet groter dan 1 hectare te zijn om onder de definitie te vallen.