Watersysteemheffing betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen, voor de taken van het waterschap dus. Denk hierbij aan het bouwen en onderhouden van dijken en gemalen om overstromingen en tekorten aan water te voorkomen. Het waterschap gebruikt het geld uit de watersysteemheffing ook om het water in sloten, plassen en meren schoon te houden. Er zijn vier verschillende soorten watersysteemheffing:

Watersysteemheffing ingezetenen

Een vast bedrag per woonruimte. Dit bedrag betalen alleen particulieren. Wie precies? Iedereen die bij de gemeente staat ingeschreven als hoofdbewoner van een adres. Die gegevens staan in de Basisregistratie Personen (BRP). U betaalt voor het hele jaar, voor het adres waar u op 1 januari woont. Of u verhuist in dat jaar maakt niet uit. Ook het aantal personen bij u in huis maakt voor deze heffing niet uit, u betaalt per woning.

Watersysteemheffing gebouwd

Een percentage van de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfsgebouw waar u eigenaar van bent.

Woont u in de gemeente Groningen, Loppersum, Delfzijl of Appingedam? Dan stellen wij de WOZ-waarde vast. Woont u in een andere gemeente? Dan doet uw gemeente dat. U kunt bij uw eigen gemeente bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Wij ontvangen de nieuwe (verlaagde) waarde van uw gemeente en verwerken de vermindering op uw aanslag. U krijgt automatisch bericht van deze vermindering.

Watersysteemheffing ongebouwd

Een tarief dat u betaalt als eigenaar van grond die niet bebouwd is. Wat het tarief voor u is, hangt af van het soort gebruik van de grond (bijvoorbeeld landbouw, wegen, iets anders) en de oppervlakte van het stuk grond.

Watersysteemheffing natuur

Het tarief dat u betaalt als eigenaar van een natuurterrein. Hoeveel u betaalt, hangt af van de oppervlakte van het terrein. Natuur is een aparte categorie voor de waterschapsbelasting. De Waterschapswet bepaalt dat grond met een natuurfunctie binnen een afzonderlijke belastingsoort valt: de watersysteemheffing natuur. Wat allemaal precies onder het begrip natuur valt is moeilijk in een paar zinnen uit te leggen. Er zijn namelijk nogal wat uitzonderingen.

De Waterschapswet geeft de volgende definitie van het begrip natuur: Ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur.

Toelichting op deze definitie

Het gaat om ongebouwde onroerende zaken. Eigenaren van gebouwen die in een natuurterrein liggen, krijgen gewoon de aanslag watersysteemheffing gebouwd. De inrichting van het terrein als natuur alleen is niet voldoende om onder het begrip natuur te vallen: een verwilderd perceel grond is geen natuur. Het beheer alleen is ook niet voldoende: door natuurbeheerder verpachte grond die agrarisch wordt gebruikt is dus geen natuur.

Als de agrarische of recreatieve functie voorop staat is er geen sprake van natuur. Als de functie van natuur voorop staat mag het daarnaast wel voor bijvoorbeeld recreatie of militair oefenterrein gebruikt worden.

Volgens de wet vallen alle bossen die groter zijn dan 1 hectare ook onder de definitie van natuur. Dat mag ook een productiebos zijn. Geen bos is onder andere: houtopstanden binnen bebouwde kom, eenrijige beplantingen langs landbouwgrond, kwekerijen, kerstboomvelden, woongebieden, wegbeplantingen, beboste delen parken, niet in bos gelegen boomkwekerijen, in bos gelegen recreatieterreinen en campings.

Ook open water (meren) met een oppervlakte groter dan 1 hectare valt onder de definitie natuur. Deze wateren moeten een ‘open en weids karakter’ hebben. Sloten en watergangen vallen hier niet onder, een vaarweg ook niet. Als een meer onderdeel is van een natuurgebied dan hoeft de oppervlakte niet groter dan 1 hectare te zijn om onder de definitie te vallen.

Goed om te weten

Verkoopt u een woning, een bedrijfspand of grond die niet bebouwd is, dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing u van de koper terugkrijgt.

Voor het betalen van de aanslag blijft u altijd zelf verantwoordelijk. De aanslag geldt voor een heel jaar. Ook als er tussentijds iets verandert.

Bekijk tarieven >