Belastingen na herindeling voor Haren

Gemeentelijke- en waterschapsbelastingen op één aanslag

De gemeente Groningen heeft de belastingtaken uitbesteed aan het Noordelijk Belastingkantoor. Dit jaar kreeg u al uw aanslag voor de waterschapsbelastingen van ons. Vanaf 1 januari 2019 krijgt u van ons één aanslagbiljet, met gemeentelijke- én waterschapsbelastingen.

Belastingsoorten blijven gelijk

    • U betaalt in 2019 dezelfde soorten belastingen en heffingen als nu.
    • Voor de afvalstoffenheffing (op basis van de kilo’s afval) geldt dat u in 2019 ook achteraf een aanslag krijgt.
    • Betaalt u toeristenbelasting? Dan krijgt u de aanslag in de zomer van 2019.
    • Betaalt u nu forensenbelasting en staan uw eerste en tweede woning straks beiden in de nieuwe gemeente Groningen? Dan betaalt u straks geen forensenbelasting meer.
    • In uw gebied betaalt u geen hondenbelasting.

Tarieven

De gemeenteraad van Haren heeft de tarieven van 2019 vastgesteld. De tarieven vindt u op 1 januari 2019 op onze website. Uitzondering is de Onroerend Zaak Belasting (OZB). De nieuwe gemeenteraad stelt vóór 1 april 2019 de hoogte van de OZB vast. Die geldt per 1 januari 2019 voor alle inwoners van de nieuwe gemeente.

Aanslag later, termijnen schuiven mee

Uw krijgt pas een aanslag als de tarieven bekend zijn. De nieuwe gemeenteraad stelt de OZB-tarieven vóór 1 april 2019 vast. U krijgt uw aanslag niet eerder dan eind april 2019. Dit heeft geen gevolgen voor de termijnen van betalen, bezwaar maken en kwijtschelding aanvragen. Die schuiven mee met de datum van de aanslag.

Automatische incasso loopt door

Heeft u een automatische incasso afgegeven aan de gemeente Haren? Dan draagt de gemeente Haren die over aan het Noordelijk Belastingkantoor. Binnenkort krijgen inwoners van de gemeente Haren een persoonlijke brief met meer informatie hierover.

Aanslag digitaal ontvangen? Regel het in MijnOverheid

Ontvangt u uw aanslag via MijnOverheid of wilt u dat graag? Vink het Noordelijk Belastingkantoor aan op MijnOverheid.nl. 

Handmatig betalen? Let op: ander rekeningnummer

Wilt u na 1 januari 2019 handmatig een betaling doen? Gebruik dan het rekeningnummer van het Noordelijk Belastingkantoor. Dat is NL32ABNA0249742780. Vermeld bij betalingen altijd het aanslagnummer.

Geen acceptgirokaart

Bij uw aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor zit geen acceptgirokaart. Als u niet met automatische incasso betaalt, kunt u uw aanslag op verschillende manieren betalen.

Lopende zaken

Alle lopende zaken en afspraken die u heeft met de gemeente Haren gaan over naar het Noordelijk Belastingkantoor. Bijvoorbeeld uw betalingsregeling, automatische incasso, bezwaar of kwijtscheldingsaanvraag.

Informatie

Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners uit het gebied van de voormalige gemeente Haren bij ons terecht voor informatie over belastingzaken.